Sommarpilates på Vikingaborg

Pilates fortsätter på Vikingaborg i maj och augusti  på torsdagar kl18-19 enligt följande tidtabell: 2.5-30.5 (5 gånger) och 8.8-5.9 (5 gånger)
​Vid behov ordnas en extra grupp kl19.10-20.10. 
Priset är 95 euro
Anmälningar tas emot via e-post filippa.hokajarvi@gmail.com eller via telefon 040 5777 943. Om du inte kan delta i sommarpilates börjar höstterminen igen den 12.9. 

SOMMARDAGLÄGER FÖR 7 – 12 ÅRINGAR (från förstaklassister)

När?: 3.6 – 20.6.2019 vardagar mellan kl. 9.00 – 17.00
Var?: Vikingaborg, Sommarövägen 8 B.
Anmälningen till lägren sker i två skeden, före den 31.3 tar vi emot anmälningar av medlemmar (90€/barn/vecka) och från och med 1.4 tar vi emot anmälningar av icke medlemmar (120€/barn/vecka). Alla anmälningar är bindande. Anmälningar tas bara emot via e-posten på adressen siv.lindfors@elisanet.fii den ordning de kommer in. KOM IHÅG ATT MEDDELA DITT BARNS ALLERGIER GENAST VID ANMÄLNINGEN.

 

Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

 

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Skärgårdens Vänner i Esbo rf, Sommarövägen 8 B  02380 Esbo ,  www.svie.fi,  telefon 0400-360 887, E-post: siv.lindfors(at)elisanet.fi

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, medlemssekreterare, kassör och bokförare. Uppgifterna är även tillgängliga för anställda vid Förbund Y rf. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utöver till förbundet utanför organisationen.   

Lagringsperioden
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

 

 

 

 

 

 

 

SViEs 110 års jubileumsbok

Boken finns nu att köpa. Boken kan beställas per e-post av Sivi siv.lindfors(at)elisanet.fi eller köpas i Skärgårdsbutiken på Sommaröarna. Boken finns också på Akademiska bokhandeln.

 

 

 

 

SViE 110 år på Arenan

 


SViE Skärgårdsbladet

Skärgårdsbladet 3/2018